APEL

Klaudia urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniowa, bezwład nóżek, wodogłowie. Choroba jest nieuleczalna.
W swym życiu przeszła 6 operacji przedłużających życie i jeszcze niejedną będzie
musiała przejść.
Od
momentu urodzin musi być pod ciągłą opieką wielu specjalistów: chirurg, neurolog, pediatra, nefrolog, urolog, ortopeda, okulista, rehabilitant, psycholog, logopeda, pedagog.
Z wiekiem dochodzą nowe schorzenia. Co roku muszę wykonać szereg badań, a to wiąże się z częstymi wyjazdami do różnych klinik w Polsce nawet prywatnych. Córkę
wychowuje samotnie. Nie mogę podjąć pracy, bo zabrania mi tego prawo polskie, a córka wymaga stałej mojej opieki. Utrzymuję się z zasiłków państwowych, które pokrywają tylko nasze bytowe potrzeby. Na leczenie,  rehabilitację czy sport nie otrzymuję żadnej dotacji. Opieka społeczna, ponieważ żyję w terenach wysokiego bezrobocia również nie posiada funduszy.

Dlatego zwracam się do ludzi dobrej woli o wsparcie dla mojej córki, która nie poddaję się i pomimo trudności spełnia swe marzenia. Rehabilitacja, którą prowadzimy 26km od naszej miejscowości zamieszkania i pływanie zawodowe na basenie do którego dowożę córkę dwa razy w tygodniu 28km od zamieszkania wymaga dużych nakładów finansowych. Miesięczny koszt 500zł (10 miesięcy w roku to 5 tys zł). Klaudia bardzo dobrze pływa, nurkuje, przygotowuję się do zawodów. Dla swej pasji oddaję swe serce i bardzo martwię się co zrobię jak zabraknie nam funduszy. To bardzo smutne, że dalsze treningi zależą od naszych możliwości finansowych.

Dlatego bardzo chce Państwa prosić o wsparcie finansowe. Pragnę móc patrzeć jak moje dziecko rozwija się, uczy, spełniania się zawodowo. Znajduje sens swego cierpienia w życiu. Pragnę aby była samodzielna, założyła rodzinę, pracowała. Aby była szczęśliwa. Ale nie osiągnę tego bez wsparcia dobrych ludzi.

Więcej informacji jest na stronie internetowej na którą serdecznie zapraszam

http://klaudia-chmi.w.interia.pl/klaudia.htm

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie
SWIFT Code: POLU PL PR
O/Regionalny w Olsztynie
Bank Spółdzielczy w Olecku
84 93390006 0000 0007 2599 0001

Chmielewska Dorota
19-400 Olecko
ul.kasprowicza 7/1
Polska
Tel. (0-87) 520-49-76


Dokumenty

Orzeczenie o niepełnosprawności

Na podstawie art. 4a ust. l i art. 6 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123 póz. 776 z późn. zm. -Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku    na posiedzeniu w dniu 14.05.2002r   po rozpatrzeniu wniosku: Nr sprawy : ZO - E - 8211/17 / ZP/2002 z dnia 17.01.2002r.

Postanawia Zaliczyć do osób niepełnosprawnych

Imię i nazwisko dziecka : Klaudia Chmielewska

Data i miejsce urodzenia: 22.10.2021 r. Suwałki

PESEL:    94102200622

Adres zamieszkania : 19-400 Olecko ; ul. Kasprowicza 7/1

Dane przedstawiciela ustawowego:

PESEL: 72090712161

Imię i nazwisko: Dorota Chmielewska

Adres zamieszkania : 19-400 Olecko ; ul. Kasprowicza 7/1

Niepełnosprawność datuje się od : urodzenia

Przyczyna niepełnosprawności: N/R
Orzeczenie
wydaje się do dnia :   22.10.2021 r. Wskazania dotyczące:

1.   Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki  pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie TAK

2.   Konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji TAK

3.  Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji TAK

4.  Konieczność stałej  lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji TAK

5. Spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. l i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. TAK

Uzasadnienie

Na podstawie analizy dokumentacji medycznej stwierdza się, iż posiadane schorzenie dziecka kwalifikuje do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego na okres do: 22.10.2021 r.

Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia za pośrednictwem zespołu który orzeczenie wydal.

 PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
Regina Kapala