List z Polski
 Drodzy Rodacy!

Jedna trzecia polskiego NARODU żyje poza granicami Polski! To jesteście Wy - Polonia. Utrzymywanie wykluczenia politycznego i gospodarczego Polonii z życia Polski jest karygodną kontynuacją najgorszych praktyk totalitarnego systemu PRL. Zwłaszcza, że większość Polaków wyemigrowała z kraju zmuszona do tego ubóstwem spowodowanym złymi rządami i społeczno-polityczną niewolą. Starsi spośród Was mieli  po wojnie wybór między tułaczką, a ubeckimi kazamatami. Lekceważenie polskiej diaspory - naturalnego ambasadora naszej kultury, polityki i gospodarki - jest w erze globalizacji zbrodnią na naszych interesach narodowych i po prostu bardzo kiepską praktyką, której w czasach zglobalizowanej gospodarki politycy i osoby rządzące państwem nie powinny - nie mogą stosować. Potencjał intelektualny i gospodarczy Polonii jest bowiem tak ogromny, że zlekceważenie go świadczyć może jedynie o bezmyślności i braku umiejętności jego wykorzystania. To Wasza wiedza i doświadczenie jest bezcennym dla Polski know how, do którego wykorzystania nie dopuszczają obecne polskie "elity polityczne".

To dzięki Polonii amerykańskiej możliwym stało się wstąpienie Polski do NATO.  Ten tylko fakt jest prostym dowodem na siłę lobbingu Polonii. Teraz  ponownie nie kto inny, jak właśnie Polonia ze Stanów Zjednoczonych jest bliska pomyślnego dla Polski załatwienia "sprawy wiz". Tymczasem nadal nasi Rodacy żyjący poza granicami Polski napotykają na ogromne problemy związane z ciągle nie uregulowanymi sprawami paszportowymi. Jak długo jeszcze miliony Polaków rozsianych po świecie traktowani będą z niewdzięcznością za ciągły trud i gotowość niesienia pomocy? Jak długo jeszcze będzie się zabiegać o to, aby polską diasporę sprowadzać jedynie do roli ciekawostki folklorystycznej? Nastał czas na zmianę tego stanu rzeczy. W załączonym Oświadczeniu Ruch Rodaków pisze: "Jak długo głos największej diaspory w świecie rozbrzmiewał będzie tylko ze strony urzędników mianowanych do pełnienia roli "opiekunów Polonii", zmieniających się zależnie od politycznej koniunktury, tak długo głos ten będzie daleki od skuteczności i prawdy. Toteż wprowadzenie nieprzekupnych, niezależnych od polskich układów politycznych, biznesowych i towarzyskich przedstawicieli Polonii do polskiego parlamentu stanowi warunek odzyskiwania wzajemnego zaufania. Jest to pierwszy krok na drodze do wykorzystania potencjału jaki drzemie w Polonii i rozpoczęcia programu globalnej aktywności Polaków. "Zwracamy się do Was Rodacy z prośbą; z prośbą o gotowość wzięcia swoich, polonijnych spraw we własne ręce. Chcemy dążyć do tego, abyście mogli współdecydować o losach Polski i polskiej diaspory. Aby Wasza kondycja nie była ciągle zależna od mianowanych "opiekunów Polonii", ale byście prawdziwie współdecydowali jako Posłowie i Senatorowie o "teraz i jutro" Polski i Polonii.

Z poważaniem
Artur Rogala
Koordynator Ruchu Rodaków - Polska
http://polonia.pap.com.pl/


OŚWIADCZENIE RUCHU RODAKÓW - MIESZKAŃCÓW ŚWIATA

11 listopada 2004 r.

„...Polska Rzeczpospolita jest niepodległa. Nastał czas nowych wyzwań na miarę czasu budowy Polski zasobnej, Polski będącej równą w rodzinie narodów świata. Pokolenie żołnierzy, to bojownicy o niepodległość i budowniczy zrębów życia organizacyjnego Polonii. Oby pokolenia emigrantów lat późniejszych zasłużyły u potomnych na miano godnych kontynuatorów i stały się budowniczymi polskiej pozycji we współczesnym świecie i jej potężnego lobby w krajach osiedlenia. Cała nasza - polska moc intelektualna i organizacyjna temu celowi winna być podporządkowaną i żadne granice nie mogą stanowić przeszkody we wspólnej pracy nad tym dziełem...” napisaliśmy w Apelu do Rodaków 31 marca 2002 roku.

Z inicjatywy uczestników Ruchu Rodaków w Polsce, naszym nadrzędnym celem jest włączenie się polskiej emigracji w życie społeczno-polityczne kraju. Inicjatywa ta wychodzi na przeciw oczekiwaniom zarówno Polaków mieszkających poza granicami Polski, jak i rodaków w kraju.

W dobie dominujących rozwiązań globalizacyjnych znaczenie emigracji nabiera szczególnej roli. Z jednej strony zanikać będzie jej pierwotne znaczenie, ponieważ swoboda przemieszczania się i wyjazdy z Polski na długoletnie kontrakty zawodowe powodować będą wymieszanie się Polonii z ludźmi przebywającymi poza Polską czasowo. Z drugiej zaś strony ta migracja powinna stać się dla Polski szansą na wzrost jej znaczenia w świecie oraz podniesienie standardów we wszystkich dziedzinach życia.

Aby tak było, trzeba zapewnić spełnienie jednego zasadniczego warunku: w kraju musi być polityczna wola do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych oraz do stworzenia możliwości przeniesienia do Polski najlepszych doświadczeń Polonii i wzorców zdobytych w „starszych” od polskiej demokracjach, które z kolei stanowić mogą ważny czynnik moderujący i twórczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla kraju.

Ruch Rodaków - mieszkańców świata jako naczelną zasadę swoich działań przyjął stwierdzenie, że nie ma różnych spraw Polonii i Polski. Są różne oczekiwania i potrzeby, ale wszystkie one są polskie!

Obserwując, z ogromnym niepokojem, zanik postaw obywatelskich w Polsce, spowodowany rozkładem zasad moralnych, zarówno na najwyższych szczeblach władzy państwowej, jak i wśród przedstawicieli samorządów lokalnych, postanawiamy:

Wspierać organizację stowarzyszeń obywatelskich w Polsce mających na celu niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życia w nieprzyjaznym człowiekowi państwie.

Prowadzić monitoring decyzji urzędów dotyczących obywateli i firm oraz gospodarowania majątkiem państwowym

Ujawniać przypadki obsadzania stanowisk w/g klucza rodzinnego i partyjnego, zamiast kompetencyjnego.

Popierać wprowadzenie JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze).

Doprowadzić do zmian w ustawie wyborczej mających na celu umożliwienie wyboru reprezentacji Polonii do parlamentu w Polsce.

Doprowadzić do zmian w ustawodawstwie polskim regulujących stosunki Polski z jej diasporą na zasadach przyjętych w wielu krajach. W tym w ustawie o obywatelstwie.

Przygotować rozwiązania zmierzające do powszechnych wyborów wśród Polonii mających na celu wyłonienie przywódców cieszących się zaufaniem całej polskiej społeczności żyjącej w danym kraju.

Jak długo głos największej diaspory w świecie rozbrzmiewał będzie tylko ze strony urzędników mianowanych do pełnienia roli „opiekunów Polonii”, zmieniających się zależnie od politycznej koniunktury, tak długo głos ten będzie daleki od skuteczności i prawdy.

Toteż wprowadzenie nieprzekupnych, niezależnych od polskich układów politycznych, biznesowych i towarzyskich przedstawicieli Polonii do polskiego parlamentu stanowi warunek odzyskiwania wzajemnego zaufania. Jest to pierwszy krok na drodze do wykorzystania potencjału jaki drzemie w Polonii i  rozpoczęcia programu globalnej aktywności Polaków.

Oświadczenie składamy w dniu symbolicznego narodzenia się powszechnej gotowości Polaków do pracy dla Ojczyzny.
Żądamy od Sejmu natychmiastowych inicjatyw ustawodawczych, mających na celu takie regulacje prawne, które umożliwią realizację naszych postulatów.

Mirosław Ryma
Koordynator RR - meszkańców świata

Artur Rogala
Koordynator  RR - Polska

Mjr. Lot. Dyw.303 Julian Krok
Reprezentant Kombatantów w RR

Małgorzata Mamajko
Stowarzyszenie FENIKS