Serwisy

Rozmaitości

Instrukcja głosowania

dla Polaków mieszkających za granicą:

 I. Okręg wyborczy właściwy dla wyborców przebywających za granicą.
Obywatele polscy przebywający za granicą wybierają posłów i senatorów spośród kandydujących w okręgu wyborczym właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
W wyborach do Sejmu jest to okręg 19,w którym wybieranych jest 20 posłów,natomiast w wyborach do Senatu okręg 44 obejmujący dzielnice Białołęka,Bielany,Śródmieście,Żoliborz. Ponieważ wybory do Senatu odbywają się w okręgach jednomandatowych,w okręgu tym wybierany jest jeden senator.

II. Jak wpisać się do spisu wyborców ?

Warunkiem udziału w głosowaniu jest wcześniejsze wpisanie się do spisu wyborców. Spisy wyborców sporządzają Konsulowie. Chcąc zatem zostać wpisanym do spisu wyborców,należy dokonać zgłoszenia najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów do Konsulatu właściwego ze względu na miejsce przebywania. Baza teleadresowa polskich placówek za granicą znajduje się na stronie ministerstwa sprawa zagranicznych www.msz.gov.pl.

W 2011 r. zgłoszenia należy dokonać do 6 października 2011.

Wpisu do spisu wyborców dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie,pisemnie,telefonicznie,telegraficznie,telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona),imię ojca,datę urodzenia,numer ewidencyjny PESEL,oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,a w przypadku obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. 

Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw,na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem wniosku o umieszczenie zgłaszającego wniosek w spisie wyborców. W takim przypadku nie należy składać odrębnego wniosku o ujęcie w spisie wyborców.

Osoby,które przed dniem wyborów będą zmieniać miejsce pobytu,mogą uczestniczyć w wyborach w tym miejscu,w którym będą przebywać w dniu wyborów. Podstawą do udziału w głosowaniu jest zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez Konsula. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego zgłoszony pisemnie,telefaksem lub w formie elektronicznej.

III. Głosowanie bezpośrednie.

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 7.00 do 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby się zakończyć w dniu następnym po głosowaniu w kraju,głosowanie przeprowadzane jest w dniu poprzedzającym.

2

Obwody głosowania tworzy minister spraw zagranicznych po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej i podaje do publicznej wiadomości siedziby obwodowych komisji wyborczych. Głosować można tylko osobiście lub korespondencyjnie. Za granicą nie można głosować przez pełnomocnika. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport. Na terenie państw Unii Europejskiej oraz państw do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego,ten dowód.

Komisja wydaje wyborcy kartę do głosowania,a wyborca potwierdza jej odbiór własnoręcznym podpisem w spisie wyborców. Jeżeli w spisie wyborców jest zaznaczone,że do wyborcy wysłano wcześniej pakiet do głosowania korespondencyjnego,wyborcę dopuszcza się do głosowania po uprzednim odnotowaniu tego w spisie wyborców. Wyborcę przedkładającego komisji zaświadczenie o prawie do głosowania dopuszcza się do głosowania po wpisaniu go do spisu wyborców. Zaświadczenie o prawie do głosowania komisja obwodowa odbiera od wyborcy i załącza do spisu. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającego tajność głosowania.

Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu,stawiając znak X ( dwie przecinające się linie w obrębie kratki ) w kratce z lewej strony nazwiska jednego z kandydatów. W ten sposób wskazuje na pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Postawienie znaku X na dwóch lub więcej listach czyni głos nieważnym.

W wyborach do Senatu wyborca umieszcza znak X w kratce z lewej strony nazwiska tego z kandydatów,na którego głosuje. Niepostawienie znaku X przy żadnym nazwisku,albo postawienie go przy więcej niż jednym nazwisku powoduje nieważność głosu.

Po dokonaniu wyboru głosujący wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego. Kartę do głosowania należy wrzucać do urny w taki sposób,aby strona zadrukowana nie była widoczna.

Wyborcy niepełnosprawnemu,na jego prośbę,może pomagać inna osoba,z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

IV. Głosowanie korespondencyjne.

Wyborca przebywający za granicą i wpisany do spisu wyborców,może głosować korespondencyjnie. Informację o możliwości oraz zasadach głosowania korespondencyjnego Konsulowie podają łącznie z obwieszczeniem o utworzonych obwodach głosowania. Informacja ta powinna być podana nie później niż w 21 dniu przed dniem wyborów.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów. W 2011 r. czynności tej należy dokonać do 26 września (ponieważ 24 września wypada w sobotę).

Wyborca musi przede wszystkim posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie,pisemnie,telegraficznie,telefaksem lubw formie elektronicznej. W przypadku wyborców stale przebywających za granicą zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona),imię ojca,datę urodzenia,numer ewidencyjny PESEL,oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania. W przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą należy dodatkowo podać miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w kraju. Należy także wskazać adres,na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

3

Konsul po otrzymaniu kart do głosowania,nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów,wysyła do wyborcy wpisanego do spisu wyborców,który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego,pakiet wyborczy zawierający:
1) zaadresowaną kopertą zwrotną;
2) kartę bądź karty do głosowania;
3) kopertę na kartę bądź karty do głosowania,zatytułowaną „koperta na kartę do głosowania”;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5) instrukcję głosowania.

Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę dogłosowania”. Koperta zwrotna powinna być zaadresowana do właściwego Konsula. Koperty nie mogą zawierać żadnych innych oznaczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić,aby na kopertach nie podawać danych adresowych wyborcy.

Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty oznaczonej „koperta na kartę do głosowania”,którą zakleja,a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu i przesyłają na własny koszt pocztą lub kurierem na adres właściwego Konsula.

UWAGA! Koperty niezaklejone to głosy nieważne.

Czynności związane z wysyłką należy wykonywać bez zbędnej zwłoki,gdyż Konsul musi otrzymać kopertę zwrotną do czasu zakończenia głosowania tj. do godz. 21.00 w dn. 9 października 2011 r. Jeżeli glos dotrze do konsula po zakończeniu wyborów,nie zostanie wrzucony do urny.

Nie ma terminu,do którego do którego wyborca musi wysłać przesyłkę. Sami musimy ustalić szybkość działania operatora pocztowego lub kurierskiego na danym terenie i wziąć to pod uwagę.

Pamiętajmy:nie liczy się data stempla pocztowego,tu się liczy data,kiedy pakiet dotrze do Konsula!!!!

Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

Komentarze sa zamkniete.